روابط عمومیمراسم تجلیل از نیروهای خدمات عمومی دانشگاه به مناسبت روز جهانی کار و کارگر

.