اسامی ممتازینلیست اسامی دانشجویان ممتاز نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
لیست اسامی دانشجویان ممتاز نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 (بدون احتساب فارغ التحصیل)
ردیف شماره دانشجویی نام خانوادگی و نام ترم ورود رشته مقطع ترم تحصیلی معدل نیمسال رتبه
1 96120151018 قویدل-خدیجه 961 حقوق خصوصی  کارشناسی ارشد  971 19.33 اول
2 96120222200 اسلامی-رضا 961 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد  971 19.75 اول
3 96120221012 توکلی-مریم 961 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد  971 19.5 دوم
4 96120221020 راعی-پروانه 961 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد  971 19.5 دوم
5 96120321014 قنبرنژاد-شبنم 961 حقوق تجارت بین الملل  کارشناسی ارشد  971 19.4 اول
6 96120321006 رستمی-فاطمه 961 حقوق تجارت بین الملل  کارشناسی ارشد  971 19.1 دوم
7 96120321201 احمدلو-سمیرا 961 حقوق تجارت بین الملل  کارشناسی ارشد  971 19.1 دوم
8 96120332016 رشیدی-بابک 961 حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد  971 19.38 اول
9 96120331207 سلیمانی اهنگری-مهرانه 961 حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد  971 19.1 دوم
10 97120152028 نوری-امیرعباس 971 حقوق خصوصی  کارشناسی ارشد  971 19.33 اول
11 97120321029 گل پور-مهسان 971 حقوق تجارت بین الملل  کارشناسی ارشد  971 19.38 اول
12 97120332031 مفیدی- عادل  971 حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد  971 20 اول
13 97121191035 هزارجریبی ونوش-راحله 971 حسابداری کارشناسی ارشد  971 19.7 اول
14 97121211008 حسینی-سیده فروغ  971 مدیریت صنعتی گرایش پروژه کارشناسی ارشد  971 19 اول
15 96120551018 محمدپور-زهرا 961 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار کارشناسی ارشد  971 19.88 اول
16 96120551009 حسینی-سیده حمیده 961 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار کارشناسی ارشد  971 19.75 دوم
17 96120551012 زکوی-فاطمه 961 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار کارشناسی ارشد  971 19.75 دوم
18 96120551002 آصفی- سیده ساجده 961 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار کارشناسی ارشد  971 19.66 سوم
19 97120402002 طاهریان-سعید 971  مهندسی برق -مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد  971 19.5 اول
20 97120402004 ملک پور-محمد 971  مهندسی برق -مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد  971 19.33 دوم
21 97120412008 رضائی محمد رضا 971 مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد  971 19.92 اول
22 97120551003 اسماعیلی-معصومه 971 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار کارشناسی ارشد  971 19.5 اول
23 97120571032 یوسفی-مریم 971 مهندسی معماری کارشناسی ارشد  971 19.5 اول
24 97120571033 سیده معصومه حسینی 971 مهندسی معماری کارشناسی ارشد  971 19 دوم
25 97120702001 رخصتی تطفی- محمد رسول  971 مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد  971 19.33 اول
26 97121211008 حسینی-سیده فروغ  971 مدیریت صنعتی گرایش پروژه کارشناسی ارشد  971 19 اول
27 97121602044 وثوقی-احمد 971 مهندسی عمران -مدیریت ساخت کارشناسی ارشد  971 19.58 اول
28 97121602026 طاهایی-سیدعلی اکبر 971 مهندسی عمران -مدیریت ساخت کارشناسی ارشد  971 19.5 دوم
29 97121602030 قمی اویلی-محمدحسین 971 مهندسی عمران -مدیریت ساخت کارشناسی ارشد  971 19.42 سوم
30 94130221012 حق دادرضایی-مهری 941 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 971 18.85 اول
31 94130221013 خزائی-اناهیتا 941 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 971 18.75 دوم
32 94130221002 ابراهیمی-زهرا 941 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 971 18.63 سوم
33 95131102056 پیرنیاکان صدرا 951 حقوق کارشناسی 971 19.82 اول
34 95131101059 ملکی- فاطمه 951 حقوق کارشناسی 971 19.63 دوم
35 95131101061 امامی فاطمه 951 حقوق کارشناسی 971 19.24 سوم
36 96130221014 فیروزی نوروز-محدثه 961 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 971 19.3 اول
37 96130221007 رسولی نژاد-ندا 961 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 971 18.33 دوم
38 96130221015 قمی اویلی-مارال 961 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 971 18.15 سوم
39 96131102040 قربان زاده-میثم 961 حقوق کارشناسی 971 19.5 اول
40 96231101063 خواجه حسینی زینب 962 حقوق کارشناسی 971 18.95 اول
41 96231102077 بودش ابراهیم 962 حقوق کارشناسی 971 18.58 دوم
42 97130221014 داننده بوسجین-زهرا 971 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 971 19.65 اول
43 97130221027 مهدی زاده تواسانی-هانیه 971 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 971 19.26 دوم
44 97130221005 اسمعیلی-زهرا 971 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 971 19.03 سوم
45 94130191022 سیف-زینب 941 حسابداری  کارشناسی 971 18.24 اول
46 94131211021 قاضی نژاد-رقیه 941 مدیریت صنعتی  کارشناسی 971 18.6 اول
47 94131211002 اسلامی-پردیس 941 مدیریت صنعتی  کارشناسی 971 18.58 دوم
48 94131211020 فیاضی-مریم 941 مدیریت صنعتی  کارشناسی 971 18.11 سوم
49 94230191008 موسوی-زهرا 942 حسابداری  کارشناسی 971 18.18 اول
50 95130192029 رنجبر-مجتبی 951 حسابداری  کارشناسی 971 18.64 اول
51 95130192050 فتاحی-علی 951 حسابداری  کارشناسی 971 18.57 دوم
52 95130191016 تسلیمی-معصومه 951 حسابداری  کارشناسی 971 18.18 سوم
53 96130192008 باقری-امیررضا 961 حسابداری  کارشناسی 971 18.73 اول
54 96130191065 یزدانی-سکینه 961 حسابداری  کارشناسی 971 18.29 دوم
55 97130191037 مفیدی-مانا 971 حسابداری  کارشناسی 971 18.99 اول
56 97130191051 سیار- کلثوم 971 حسابداری  کارشناسی 971 18.44 دوم
57 97130191034 کوزه گرکالجی-زهرا 971 حسابداری  کارشناسی 971 18.28 سوم
58 94130571022 صفاتیان-سیمین دخت 941 مهندسی معماری کارشناسی 971 19.56 اول
59 94130571011 حیدری-شهربانو 941 مهندسی معماری کارشناسی 971 18.44 دوم
60 95130241063 قاسمی-زهرا 951 روانشناسی کارشناسی 971 19.89 اول
61 95130241091 کاظمیان فاطمه 951 روانشناسی کارشناسی 971 19.42 دوم
62 95130241096 مالایی کله بستی- فاطمه 951 روانشناسی کارشناسی 971 19 سوم
63 95130571012 کلوانی-فاطمه 951 مهندسی معماری کارشناسی 971 18.42 اول
64 96130241086 رحمتی زینت 961 روانشناسی کارشناسی 971 19.26 اول
65 96130241088 عینالی سقاواز فروزان 961 روانشناسی کارشناسی 971 18.9 دوم
66 96130241050 صیقل-فاطمه 961 روانشناسی کارشناسی 971 18.71 سوم
67 97130402014 کردناییج امیر عباس  971 مهندسی برق - قدرت کارشناسی 971 19.71 اول
68 97130571009 کوزه گر-ایدا 971 مهندسی معماری کارشناسی 971 19.08 اول
69 96130591005 لطفعلی زاده-ایسان 961 مهندسی عمران کارشناسی 971 19.35 اول
70 96130591010 باید فاطمه  961 مهندسی عمران کارشناسی 971 18.61 دوم
71 96130592002 اسحق نیم وری-احمدرضا 961 مهندسی عمران کارشناسی 971 18.56 سوم
72 94130541013 میردارسلطانی-نگار 941 مهندسی صنایع کارشناسی 971 18.86 اول
73 94130702024 رویانیان-سینا 941 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک کارشناسی 971 19.64 اول
74 94130702039 گودرزی-سهراب 941 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک کارشناسی 971 18.45 دوم
75 95130541005 کاظم پور-زهرا 951 مهندسی صنایع کارشناسی 971 18.43 اول
76 95130542008 شجاع-پارسا 951 مهندسی صنایع کارشناسی 971 18.11 دوم
77 95130702011 عرب زاده-علی 951 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک کارشناسی 971 19.69 اول
78 95130701009 رئوِفی-مهدیه 951 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک کارشناسی 971 19.35 دوم
79 96130542013 اسدی- سعید 961 مهندسی صنایع کارشناسی 971 18.85 اول
80 96130541003 پاشانارنج بن-فاطمه 961 مهندسی صنایع کارشناسی 971 18.36 دوم
81 97130701029 زکوی-فاطمه 971 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک کارشناسی 971 19.89 اول
82 97130701061 حسینی حامد سیده نرجس 971 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک کارشناسی 971 19.5 دوم
83 97130701052 دریایی پگاه  971 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک کارشناسی 971 19.43 سوم