روابط عمومیحضور دانشگاهیان دانشگاه علامه محدث نوری در راهپیمایی روز جهانی قدس

.