اطلاعیه های آموزشیکد رشته های سازمان سنجش در مقطع کاردانی فنی و حرفه ای صرفا سوابق تحصیلی
.