اطلاعیه های آموزشیزمان تحویل پروژه و کار آموزی دانشجویان گروه برق ، کامپیوتر ، مهندسی پزشکی

.