اطلاعیه های آموزشی کلاس های توجیهی درس سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق ورودی مهر ماه 1397

.