اسامی ممتازینلیست اسامی دانشجویان ممتاز نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97
لیست اسامی دانشجویان ممتاز نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 (بدون احتساب فارغ التحصیل)
ردیف شماره دانشجویی نام خانوادگی و نام ترم ورود رشته مقطع ترم تحصیلی معدل نیمسال رتبه
1 97120152028 نوری-امیرعباس 971 حقوق خصوصی  کارشناسی ارشد  972 20 اول
2 97120221004 پارساجو-زینب 971 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد  972 19.5 اول
3 97120221009 جعفری سیدمحله-سیده خدیجه 971 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد  972 19.2 دوم
4 97120221048 یحیائی خارکشی-زهرا 971 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد  972 19.2 دوم
5 97120331014 سلیمانی-زهرا 971 حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد  972 19.6 اول
6 97120331012 رشیدپور-طیبه 971 حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد  972 19.36 دوم
7 97120402002 طاهریان-سعید 971  مهندسی برق -مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد  972 19.2 اول
8 97120412008 رضائی محمد رضا 971 مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد  972 19.17 اول
9 97120702001 رخصتی تطفی- محمد رسول  971 مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد  972 19.5 اول
10 97121211003 جبرئیل پور-مهدیه 971 مدیریت صنعتی گرایش پروژه کارشناسی ارشد  972 19.9 اول
11 97121211008 حسینی-سیده فروغ  971 مدیریت صنعتی گرایش پروژه کارشناسی ارشد  972 19.4 دوم
12 97121212015 محمدی-مجتبی 971 مدیریت صنعتی گرایش پروژه کارشناسی ارشد  972 19 سوم
13 94230101005 جهان ارا-قدسیه 942 حقوق کارشناسی 972 18.12 اول
14 95130222009 مومنی-محمدعلی 951 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 972 19 اول
15 95130221022 کثیری-مهناز 951 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 972 18.75 دوم
16 95130221030 حسین زاده زهرا 951 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 972 18.35 سوم
17 95131101059 ملکی- فاطمه 951 حقوق کارشناسی 972 19.66 اول
18 95131101061 امامی فاطمه 951 حقوق کارشناسی 972 19.61 دوم
19 95131102056 پیرنیاکان صدرا 951 حقوق کارشناسی 972 18.1 سوم
20 96131102040 قربان زاده-میثم 961 حقوق کارشناسی 972 18.88 اول
21 96131102064 واحدی علی اصغر 961 حقوق کارشناسی 972 18.23 دوم
22 96231102076 قلی پور علیرضا 961 حقوق کارشناسی 972 18 سوم
23 96231101063 خواجه حسینی زینب 962 حقوق کارشناسی 972 18.88 اول
24 96231102077 بودش ابراهیم 962 حقوق کارشناسی 972 18 دوم
25 97130221014 داننده بوسجین-زهرا 971 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 972 20 اول
26 97130221005 اسمعیلی-زهرا 971 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 972 19.58 دوم
27 97130221025 کاظمی-مریم 971 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 972 19.16 سوم
28 97131101050 شجاعی پریسا  971 حقوق کارشناسی 972 20 اول
29 97131102081 حسنی علیرضا 971 حقوق کارشناسی 972 19.45 دوم
30 95130191012 بور-سکینه 951 حسابداری  کارشناسی 972 18.71 اول
31 95130191013 پشتوان-شقایق 951 حسابداری  کارشناسی 972 18.33 دوم
32 96130192008 باقری-امیررضا 961 حسابداری  کارشناسی 972 19.17 اول
33 96230191003 رمضانی اصل زهرا  961 حسابداری  کارشناسی 972 18.42 دوم
34 97130191037 مفیدی-مانا 971 حسابداری  کارشناسی 972 18.45 اول
35 97130191035 مازندرانی-عاطفه 971 حسابداری  کارشناسی 972 18.31 دوم
36 95130241081 ولی پور-هانیه 951 روانشناسی کارشناسی 972 19.85 اول
37 95130241091 کاظمیان فاطمه 951 روانشناسی کارشناسی 972 19.44 دوم
38 95131551005 کردتبار-حدیثه 951 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی 972 18.71 اول
39 96130241086 رحمتی زینت 961 روانشناسی کارشناسی 972 19.37 اول
40 96130241050 صیقل-فاطمه 961 روانشناسی کارشناسی 972 19.16 دوم
41 96130241088 عینالی سقاواز فروزان 961 روانشناسی کارشناسی 972 19.11 سوم
42 97130241083 حقیقت زهرا 971 روانشناسی کارشناسی 972 19.71 اول
43 97130241054 قوامی-سمانه 971 روانشناسی کارشناسی 972 19.58 دوم
44 97130241027 رجبی-معصومه 971 روانشناسی کارشناسی 972 19.44 سوم
45 97130402014 کردناییج امیر عباس  971  مهندسی برق - قدرت کارشناسی 972 18.88 اول
46 97130571009 کوزه گر-ایدا 971 مهندسی معماری کارشناسی 972 18.53 اول
47 97130571007 شیرزاد-فاطمه 971 مهندسی معماری کارشناسی 972 18.07 دوم
48 96130591005 لطفعلی زاده-ایسان 961 مهندسی عمران کارشناسی 972 19.05 اول
49 96130591010 باید فاطمه  961 مهندسی عمران کارشناسی 972 18.32 دوم
50 95130541005 کاظم پور-زهرا 951 مهندسی صنایع کارشناسی 972 19.14 اول
51 95130701009 رئوِفی-مهدیه 951 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک کارشناسی 972 18.93 اول
52 96130541003 پاشانارنج بن-فاطمه 961 مهندسی صنایع کارشناسی 972 18.23 اول
53 96130701012 فیاضی- صدف 961 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک کارشناسی 972 18.43 اول
54 97130701029 زکوی-فاطمه 971 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک کارشناسی 972 19.67 اول
55 97130701061 حسینی حامد سیده نرجس 971 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک کارشناسی 972 19.5 دوم
56 97130701051 نصیرنژادملکشاه-الهه 971 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک کارشناسی 972 19.1 سوم
57 97130802003 بور-مسلم 971 مهندسی مکانیک کارشناسی 972 18.26 اول