روابط عمومیاطلاعیه مراسم خاکسپاری و ختم دکتر شهریار تمندانی

.