اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه علوم ورزشیمعرفی اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه علوم ورزشی
اصغر آقاجان پور (مدیر گروه)