اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه علوم ورزشیمعرفی اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه علوم ورزشی
سرکار خانم رستمی (مدیر گروه)