آیین‌نامه آموزشیبخشنامه در خصوص نحوه جذب متقاضیان عضویت در هیات علمی

  " بخشنامه "

 

  بر اساس نامه شماره 42696/3/19 – 6/6/1390 ریاست محترم مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در خصوص نحوه جذب متقاضیان عضویت در هیات علمی با مدرک کارشناسی ارشد مراتب ملحوظ نظراعضای محترم هیات علمی قرارگیرد :

  1- فرد متقاضی حتماً در فراخوان شهریور 89 و یا فراخوان شهریور 90 که هم اینک در حال انجام است شرکت نموده و ثبت نام نماید .

  2- مجوز استخدام با مدرک کارشناسی ارشد را نیز از دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری کسب نماید .

  بدیهی است در صورت عدم انجام هر یک از مراحل فوق از سوی مرکز جذب اعضای هیات علمی به درخواست های واصله ترتیب اثر داده نخواهد شد و مدارک عودت داده خواهد شد. ضمنا رسیدگی

  به درخواست متقاضیان عضویت در هیات علمی با مدرک دکتری نیز منوط به شرکت درفراخوان های شهریور و بهمن 89 و شهریور 90 می باشد و نیازی به کسب مجوز از دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی نیست .

 

  دکتر محمود امامی نمین

  سرپرست موسسه