روابط عمومیاعلامیه مراسم سومین و هفتمین روز درگذشت شادروان حاجیه شمسی حجتی
اعلامیه
سومین  و هفتمین روز درگذشت شادروان حاجیه ( شمسی) حجتی 
( خواهر گرامی سرکار خانم مریم حجتی)
فرزند مرحوم علی حجتی
روز پنج شنبه  ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۹ از ساعت ۱۶ الی ۱۷
بر سر مزار آنمرحومه در امام زاده عبدالوافی کلارآباد  برگزار می گردد.

روحش شاد