اطلاعیه های آموزشیقابل توجه دانشجویانی که تاکنون نسبت به پرداخت شهریه اقدام ننموده اند

.