اطلاعیه های آموزشیاطلاعیه معلق بودن برگزاری امتحانات نیمسال ۹۸۲ به صورت حضوری

.