اطلاعیه های آموزشیقابل توجه دانشجویانی که تا کنون شهریه خود را پرداخت نکرده اند

.