اطلاعیه های آموزشیاطلاعیه شماره ۲- دانشجویانی که دو امتحان همزمان در یک ساعت داشته اند

.