اطلاعیه های آموزشیزمانبندی مجدد برای دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد نشده اند

.