برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه تغییر زمان حذف و اضافه در نیمسال ۹۹۱ به تاریخ های ۳۰ و ۳۱ شهریور

.