اطلاعیه های آموزشیمدارک مورد نیاز و زمان ثبت نام پذیرفته شدگان کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای90

 

باحمد وسپاس‌ به‌ درگاه‌ خداوند متعال‌ و با آرزوی موفقیت برای خواهران‌ و برادران‌ عزیزی‌ که‌ در آزمون‌ ورودی‌ دوره‌های‌ کاردانی‌ نظام‌جدید (آموزشکده‌های‌ فنی‌و حرفه‌ای‌ و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی) سال‌ 1390 پذیرفته‌ شده‌اند، بدین وسیله توجه پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های تحصیلی متمرکز را به مطالب ذیل معطوف می‌دارد.
الف‌ - پذیرفته‌شدگان‌ نهایی‌ رشته‌های‌ متمرکز :
1- کلیه‌ پذیرفته‌ شدگان‌ رشته‌های‌ مختلف‌ تحصیلی‌متمرکز ضرورت دارد با رعایت‌ موارد ذیل‌ منحصراً در یکی از روزهای چهارشنبه مورخ 6/7/90 و یا پنجشنبه مورخ 7/7/90 با دردست ‌‌داشتن ‌‌مدارک‌‌ لازم‌، به‌ شرح‌ مندرج‌ در بند«ج» این‌ اطلاعیه‌ برای‌ ثبت‌ نام‌ به‌ محل‌ قبولی‌ خود مراجعه‌ نمایند. بدیهی است عدم مراجعه در زمان مقرر به منزله انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.
2- پذیرفته‌ شدگان‌ هریک‌ از کد رشته‌ محلهای‌ اعلام‌ شده‌ ضرورت‌ دارد با توجه‌ به‌ نشانی و آدرس مؤسسات مندرج در صفحات‌ 83 تا 92 دفترچه‌راهنمای‌ آزمون‌ ورودی‌ دوره‌های‌ کاردانی‌ نظام‌جدید (آموزشکده‌های‌ فنی‌و حرفه‌ای‌ و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی) سال‌ 1390، نسبت‌ به‌ شناسایی‌ مؤسسه محل‌ قبولی‌ اقدام ‌و در یکی از روزهای فوق الذکر با دردست داشتن مدارک لازم برای ثبت نام به مؤسسه ذیربط خود مراجعه نمایند.
3- دانش‌آموزانی‌ که‌ در آزمون‌ ورودی‌ دوره‌های‌ کاردانی‌ نظام‌جدید (آموزشکده‌های‌ فنی‌و حرفه‌ای‌ و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی) سال‌ 1390در ردیف پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی که ظرفیت آن برای نیمسال اول می‌باشد قرار گرفته‌اند، به‌ شرطی‌ مجاز به‌ثبت‌نام‌ درمؤسسه محل قبولی خود خواهند بود که‌ کلیه واحد‌های درسی‌ دوره ‌سه‌ ساله‌ ، کارورزی و کارآموزی خود رادررشته‌ مربوط حداکثر تا پایان شهریورماه‌ 1390 باموفقیت‌ طی‌ کرده‌ باشند و یا دارای دیپلم نظام قدیم (دوره چهارساله) باشند.
تبصره: در صورتی که کد رشته قبولی آنها درهر دو نیمسال (اول – دوم) ویا فقط در نیمسال دوم پذیرش داشته باشد و تا پایان دی ماه سال 1390 موفق به دریافت گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه در رشته مورد نظر بشوند، اجازه ثبت نام درنیمسال دوم را خواهند یافت و درغیر اینصورت قبولی آنان نیز ملغی است.
ب- اصلاحات دفترچه راهنمای آزمون:
1- بر اساس اعلام دفتر گسترش وزارت علوم تحقیقات و فناوری میزان شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 91-90 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی به ترتیب ذیل می باشد:
1-1: افزایش شهریه ثابت به میزان 500 هزار ریال معادل 50 هزار تومان نسبت به سال تحصیلی 90-89
2-1: افزایش شهریه متغیر به میزان 10% نسبت به شهریه متغیر سال تحصیلی 90-89

ج - مدارک‌ لازم‌ برای‌ ثبت‌ نام‌ از پذیرفته‌شدگان
1- اصل‌‌مدرک ‌‌دیپلم ‌متوسطه ‌‌نظام‌‌جدید یا گواهی‌ ‌موقت‌ ‌پایان ‌‌تحصیلات‌ متوسطه‌ نظام‌ جدید دریکی‌ از شاخه‌های‌ کاردانش‌ یافنی‌ و حرفه‌ای ‌صادره‌ از محل‌تحصیل‌ مبنی‌ برگذراندن کلیه واحدهای درسی‌ در دوره ‌سه‌ساله‌، کارورزی و کارآموزی حداکثر تاپایان‌ شهریورماه‌ 1390.
2- اصل‌ مدرک‌ دیپلم‌ متوسطه‌ نظام‌قدیم‌ آموزش‌ متوسطه‌ یا گواهی‌ موقت‌ پایان‌ تحصیلات‌ نظام‌ قدیم‌ ( هنرستان‌ ) مبنی‌ بر گذراندن‌ کلیه‌ دروس‌چهارساله.
3- اصل‌ شناسنامه‌ و دوبرگ‌ فتوکپی‌ ازتمام‌ صفحات‌ آن .‌
4- 6 قطعه‌ عکس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌ تهیه‌ شده‌ درسال‌جاری‌ .
5- فیش پستی درخواست تاییدیه تحصیلی دیپلم به موسسه محل قبولی .
6- داوطلبان‌ مرد لازم‌ است‌ مدرکی‌ راکه‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه‌ آنان‌ را با توجه‌ به‌ بند 3-2 مندرج‌ در صفحات 2 تا 3 دفترچه‌ راهنمای‌ آزمون‌ ورودی‌ دوره‌های‌ کاردانی‌ نظام‌جدید (آموزشکده‌های‌ فنی‌و حرفه‌ای‌ و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی) سال‌ 1390مشخص‌ کند، ارائه‌ نمایند.
7- داوطلبانی‌ که‌ با استفاده‌ از سهمیه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران پذیرفته شده‌اند نیازی به ارائه تأئیدیه سهمیه محل قبولی ذیربط ندارند و همان عنوان سهمیه درج شده در لیستهای ارسالی به مراکز قبولی، ملاک تأئید می‌باشد.
8- داوطلبانی که با سهمیه رزمندگان ستاد مشترک سپاه پاسداران(سازمان بسیج) و وزارت جهاد کشاورزی پذیرفته شده‌اند تأئیدیه آنان برای ترم دوم از طریق ارگان ذیربط به مؤسسه محل قبولی ارسال می‌گردد.