آموزش مجازی وبینارراهنمای شرکت در امتحان آموزش مجازی وبینار ، ویژه دانشجویان
راهنمای سامانه جدید آموزش مجازی وبینار -شرکت در امتحان  ویژه دانشجویان (دانلود)