روابط عمومیسخنان معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه بمناسبت هفته وحدت حوزه ودانشگاه