برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

.