اطلاعیه های واحد پشتیبانی رایانهبروز رسانی سامانه آموزشی سما
سامانه آموزشی سما در حال بروز رسانی و ارتقای سرور می باشد