اطلاعیه های آموزشیراهنمای دانشجویان دانشگاه علامه محدث نوری در نحوه برگزاری امتحانات پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

.

.

.