روابط عمومیاطلاعیه تعطیلی دانشگاه بدلیل شیوع بیماری کرونا تا تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۰