معاونت آموزشیاطلاعیه زمان ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی با سوابق تحصیلی