معاونت آموزشیجدول زمان حضور دانشجویان جهت ارائه خدمات آموزشی و ارائه مشاوره توسط اساتید