معاونت اداری و مالی دانشگاه اطلاعیه در مورد پرداخت شهریه ترم دانشجویان