معاونت آموزشیاطلاعیه در مورد ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد جدیدالورود