معاونت آموزشیاطلاعیه در مورد تطبیق انتخاب واحد داشجویان در سامانه آموزشی