معاونت آموزشیاطلاعیه در مورد برگزاری امتحانات ترم جاری به صورت غیر حضوری(مجازی)