معاونت پژوهشیبارکد (QR Code) جهت عضویت در کانال واتساپی امور پژوهشی دانشگاه