معاونت آموزشیاطلاعیه در مورد ثبت نام در نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۰