معاونت اداری و مالی دانشگاه اطلاعیه مهم در مورد پرداخت شهریه