معاونت آموزشیاطلاعیه در مورد شروع آموزش حضوری در دانشگاه