معاونت اداری و مالی دانشگاه اطلاعیه در مورد اجاره بوفه دانشجویی