معاونت آموزشیاطلاعیه در مورد نحوه برگزاری کلاسها در تاریخ ۱۵و۱۶ اردیبهشت