معاونت آموزشیاطلاعیه تشکیل کلاسها به صورت مجازی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ الی ۱۴۰۱/۰۲/۳۰