معاونت پژوهشیاطلاعیه در مورد سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران