معاونت آموزشیاطلاعیه در مورد ارزشیابی و دریافت کارت ورود به جلسه