معاونت آموزشیاطلاعیه در مورد تغییرات در روز و ساعت برگزاری امتحانات برخی از دروس در ترم جاری