معاونت آموزشیاطلاعیه جهت برگزاری امتحانات ترم جاری