معاونت اداری و مالی دانشگاه اطلاعیه مهم در مورد ثبت نام ترم جدید