معاونت آموزشیاطلاعیه در مورد تعطیلی امور آموزشی و اداری دانشگاه