معاونت آموزشیاطلاعیه در مورد زمان ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی