معاونت آموزشیاطلاعیه در مورد زمان شروع کلاسها در ترم جاری