معاونت آموزشیاطلاعیه در مورد زمان حضور مدیران گروه در دانشگاه جهت مشاوره و پاسخگویی سوالات