معاونت اداری و مالی دانشگاه اطلاعیه در مورد پرداخت بدهی دانشجویان