معاونت آموزشیاطلاعیه در مورد زمان امتحان برگزارنشده