معاونت اداری و مالی دانشگاه اطلاعیه بسیارمهم در مورد انتخاب واحد و پرداخت شهریه