معاونت اداری و مالی دانشگاه اطلاعیه در مورد برقراری سامانه اینترنتی انتخاب واحد